Hakkımızda

Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği 1982 yılında kurulmuş, kamu yararına çalışmalar yapan bir dernektir. Yönetim kurulu ve üyeleri sadece kadınlardan oluşmakla birlikte, etkinliklerimiz kadına, erkeğe, çocuklara kısacası tüm aileye yöneliktir. Kadınlarımızın toplumdaki sorumluluğunun bilincindeyiz ve kadına yapılan yatırımların aynı zamanda aileye ve topluma katkı sağladıgını görüyoruz. Bu nedenle, haftalık kurslar, projeler, bilgilendirme toplantıları, geziler ve edebiyat akşamları gibi etkinlikler düzenleyerek daha geniş tabanlı olabilmeyi hedefliyoruz:
• Optimum Denge Modeli ve hayatɪn sistemik işleyisi – Ben hayatta neredeyim?
• Almanya’daki eğitim sistemi
• Kimlikler ve hayatɪmɪzdaki rolleri
• Aile iҫi şiddet
• Mesleki eğitimler hakkɪnda Hamburg Ticaret Odasɪ katɪlɪmɪyla bilgilendirme toplantɪlarɪ
• Almanya’ya hayata uyum ҫerҫevesinde ҫesitli seminerler; vatandaşlɪk, emeklilik, sağlɪk sigortasɪ, sosyal haklar vb.
• Kadɪnɪn hayat iҫindeki rolü
• Anne-Ҫocuk resim kurslarɪ
• Çocuk eğitimi ve ebeveynin rolü semineri
• Çocuk ve aile
• Yoga Eğitimi
• Eşlere Bilgisayar eğitimi
• Hayatɪn Renkleri adlɪ radyo programɪnɪn konu sponsorlugu ve radyo programlarɪ
• Diğer sivil toplum kuruluşlarɪyla ortaklaşa düzenlenen etkinliklere katɪlɪm; Cumhuriyet Gönüllüleri; Milli Bayramlar; “SwitchDeutschland”
• Soma Depremi sonrasɪ, derneğimizin gönüllü olarak hazɩrladɩğɩ “Hamburg’dan Soma’ya bir Gençlik Dayanɩṣmasɩ” Projesi kapsamɩnda deprem bölgesine bir haftalɩk ziyaret gerçekleṣtirilmiṣtir. Katɩlɩmcɩlar Almanya ve Türkiye’de yetişmiş gönüllü genҫlerden oluşmuştur. Bu proje dernek yönetimi ve uzman psikolog öncülüğünde ve tiyatro sanatҫɩsɪ ve astronomi profesörü desteğiyle gerҫekleştirilmiştir. Ana konulardan bazɪlarɪ;
o Iki farklɪ kültürde yetişmiş genҫlerin tanɪşmasɪ ve ortak ҫalɪşmalar yapɪlmasɪ
o Maden faciasɪnda babalarɪnɪ kaybeden ҫocuklara ve eşlerini kaybebeden kadɪnlara yaralarɪnɪ sarabilmek ve yaşadɪklarɪ üzüntülü olaya bir nebze olsun mesafe alabilmelerini sağlamak.
o Sorunlar karşɪsɪnda farkɪndalɪğɪn ve duyarlɪlɪğɪn geliştirilmesi ve ortaklaşa ҫalɪşmanɪn desteklenmesi ve geliştirilmesi.

Aynı şekilde gençlere ve çocuklara yapılan yatırımların da uzun vadede ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu çalɪşmalar çocuklarımızın özkimlik bilincinin oluşmasına yardımcı olacak, dolayısıyla kendi deĝerlerini kaybetmeden, yozlaşmasına müsaade etmeden bulundukları ülkeye daha kolay uyum saĝlayacaklardır. Bunlarɪn gerçekleşmesi için yapɩlan projeler;
• Tiyatro; Türk dilinde ve kendi kimliklerini, köklerini ve tarihlerini anlamalari bakɩmɩndan ele alɩnmɩştɩr.
• Türkçe kompozisyon eğitmi ve yarɩşmasɩ
• Çocuk korosu; şarkɩlarla ve müzikle türkɩenin öğretilmesi ve sosyalleşmenin desteklenmesi
• Masal akşamlarɩ
• Halk oyunlarɩ eitimi ve gösterisi
• Müze gezileri

Dernek bünyemizde önemli yere sahip olan bir diğer konu ise uyum projeleridir. Uyum projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi özellikle iki dilli (Türkçe ve Almanca ) olmasɩna önem vermekteyiz. Bu projelerde sadece kendi kültürümüzü tanıtmakla kalmayıp, bulunduğumuz toplumun değerlerini de öğrenmeye ve anlamaya çalışmaktayız.
• Kültürel geziler
• Göçmenlik nedir
• Almanca kurslarɩ
• Dinler arasɪ iletisim
• Iki dilli iftar akşamlarɩ
• Iki dilli 23 Nisan çocuk ṣenlikleri
• Alman ve Türk Edebiyatɩ akşamlarɩ
• Ebeveynlerin egitim sistemi hakkɩnda bilinçlendirilmesi ve katɩlɩmlarɩnɩn arttɩrɩlmasɩ

• Türk kadɩnɩna yönelik toplum içinde kalıplaṣmɩṣ düşünceleri/stereotipleri kɩrmak maksadɩyla iki dilli “Geleneksel Türk Dügünleri” konulu sahne sunumu yapɩldɩ

• Türklere yönelik toplum içinde kalıplaṣmɩṣ düşünceleri/stereotipleri kɩrmak maksadɩyla bir ay boyunca Almanya’da yetiṣmiṣ sanatçɩlarɩn çalɩṣmalarɩnɩn “Kültürlerin Diyalogu” isimli sunumuyla iki dilde tanɩtɩmɩ.

Etkinlik ve faaliyetlerimizde alanında uzman kişilerle ortak çalıșmalar yapmaktayız. Bunlar arasɩnda uzman doktorlar, psikoljik danɩṣman ve terapistler, sosyal danɩṣman ve pedagoglar, kadɩn sɩğɩnma evi sosyal hizmet danɩṣmanlarɩ bulunmaktadɩr. Ayrɩca edebiyat, resim, tiyatro, müzik ve egitim alanlarɩnda öğretmen ve egitmenler de bulunmaktadɩr.

• Kimlik oluṣumu, psikolojik ve sosyal hayatɩmɩz
• Ebeveyn ve çocuk iliṣkileri
• Etkili iletiṣim atölye çalɩṣmasɩ
• Almanya da sağlɩk sistemi ve fonksiyonlarɩ
• Psikolojik rahatsɩzlɩklar hakkɩnda bilgilendirme
• Göçmenliğin hayatɩmɩza etkileri

• “ Genҫlere Kulak Ver!”

Bu projeyi Hamburg Türk Kadɪnlarɪ Kültür Derneği olarak, Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi ve Hamburg Eğitim Ataşeliği ile birlikte organize ettik.
Almanya´da doğmuş büyümüş genҫlerden oluşan
“ Hamburg Türk Genҫlik Korosu”,
T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Türkҫe ve Türk Kültürü-Müzik öğretmeni, aynɪ zamanda proje koordinatörü olan, sayɪn Erol Özmutlu tarafɪndan eğitildi. Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünden geleen 11 kişilik bir grup ile birlikte,
15 Haziran 2019 Cumartesi, saat 19:30´da, Hl. Dreieinigkeitskirche-St.Georg kilisesinde sahnelediler.

İnsanlarɪn kaynaşmasɪnda ortak bir dil olan müziğin birҫok getirisinin yanɪsɪra, Almanya ve Türkiye´de; iki farklɪ kültürde yetişmiş genҫlerimizi bu proje etrafɪnda buluştararak, Türkҫemize ve Türk kültürüne sahip ҫɪkmayɪ, aynɪ zamanda Anadolumuzun farklɪ ezgilerini ҫok sesli formda seslendirerek, müziğimizin güzelliğini dinleyicilerimiz ile paylaşmayɪ hedefledik.

Kurs ve eğitimlerimiz hafta sonu ve akṣam saatlerinde olmak üzere çoğunlukla dernek binasinda düzenlenmiṣ olup kảr amacɩ gütmeden kamuoyu yararɩna sunulmuştur.
Konular seçilirken gerek üyelerimizin, gerekse çocuklarda gördügümüz ihtiyaçlar, gerekse göçmen olmaktan kaynaklanan konularda bilgilendirmek ve aydɩnlatmak maksadiyla dikkate alɩnmɩştɩr.
Özellikle kadɩnlarɩn ve annelerin bilhassa çocuk egitimi ve iliṣkiler konusunda duyarlɩ olduklarɩ gözlenmiṣtir. Yaptɩğɩmɩz bütün çalɩşmalardan sonra gerek ailelerin gerekse kuruluşlarɩn geri bildirimleri amacɩmɩza ulaṣtɩğɩmɩza işaret etmekte ve dernek yönetimi olarak bizleri hem motive etmekte hem de gururlandɩrmaktadɩr.

HTKKD-Yönetim Kurulu

Bağışlarınız için / Für Ihre Spenden:
Konto Inhaber: Türkischer Frauen Kulturverein e.V. / HASPA / BLZ.: 20050550 / KontoNr./HesapNumarası: 1280135037

Vorsitzende :Serap Candan
Stellvert.Vorsitzende : Derya Tüncel
Kassenwärtin :Aynur Er Taktakoǧlu

Web Sitemizin içerik güncelleme ve ekleme işlemi yapılmaktadır